Шилэн данс

ШИЛЭН ДАНС-МАЛ АЖ АХУЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ:

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ:

 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ:

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ:

ТӨСВИЙН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга: