2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА

Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн 2017 оны төсвийн зарлагын хуваарь